unizg Pretraga

Njemački jezik III

Nositelji

Antonia Treselj, predavač

šifra predmeta

28909

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ISHODI UČENJA

Student će biti u stanju:
• razlikovati, definirati i prepoznati temeljnu terminologiju vezanu za tekstil i tekstilno okruženje
• pratiti verbalna izlaganja i stručne dijaloge na njemačkom jeziku
• razviti stručni vokabular u vezi s tekstilnom terminologijom
• opisati, tj. govoriti o glavnim tekstilnim područjima (tekstilnim sirovinama, predenju, tkanju, pletenju, oplemenjivanju, odijevanju, modnom dizajnu)
• opisati tekstilne strojeve i uređaje na njemačkom jeziku
• usmeno prezentirati odabrane teme uz poštivanje specifičnih komunikacijskih i kulturoloških obilježja gdje je njemački materinski jezik

Okvirni sadržaj predmeta

Cilj je usvajanje osnovne terminologije iz svih područja tekstilstva i što korektnija primjena jezičnih i gramatičkih struktura stranog jezika u cjelokupnom tekstilnom području što bi trebalo osposobiti za čitanje i praćenje stručne literature i vođenje razgovora o nekim osnovnim temama iz tog stručnog područja. Obuhvaćaju se sva glavna područja tekstilnih tehnologija: predenje, tkanje, pletenje, oplemenjivanje, njega tekstila, moda i dizajn te odijevanje. Najveća pozornost se posvećuje modi i dizajnu.

Cilj predmeta

Daljnje razvijanje općih i specifičnih kompetencija: Usvajanje usmenog i pismenog komuniciranja, usvajanje najznačajnijih jezičnih vještina (slušanja, govorenja, čitanja, pisanja, prevođenja) i jezičnih sadržaja (vokabulara, komunikacijskih uzoraka, fonoloških i ortografskih osobina te najvažnijih gramatičkih i jezičnih cjelina važnih za stručnu literaturu).

Literatura potrebna za ispit

  • Horvatić, M., Deutsch für Studenten der Textiltechnologie, Tek.-teh. fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.
  • Horvatić, M., Deutsch für Studenten der Textiltechnologie, Tek.-teh. fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.

Dopunska literatura

  • Medić, I., Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 1999.,
  • Uroić, M., Hurm, A., Njem. – hrv. rječnik, šk. knj., ZG, 1996.

Njemački jezik III

Povezane teme