unizg Pretraga

Njemački jezik II

Nositelji

Antonia Treselj, predavač

šifra predmeta

28907

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - preddiplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati, definirati i prepoznati temeljnu
terminologiju vezanu za tekstil i tekstilno okruženje;
•    pratiti verbalna izlaganja i stručne dijaloge na njemačkom jeziku
•    razviti stručni vokabular u vezi s tekstilnom terminologijom
•    opisati, tj. govoriti o glavnim tekstilnim područjima (tekstilnim sirovinama, predenju, tkanju, pletenju, oplemenjivanju, odijevanju, modnom dizajnu)
•    opisati tekstilne strojeve i uređaje na njemačkom jeziku;
•    usmeno prezentirati odabrane teme uz poštivanje 
•    specifičnih komunikacijskih i kulturoloških obilježja gdje je njemački materinski jezik

Okvirni sadržaj predmeta

Daljnje razvijanje općih i specifičnih kompetencija: Usvajanje usmenog i pismenog komuniciranja, usvajanje najznačajnijih jezičnih vještina (slušanja, govorenja, čitanja, pisanja, prevođenja) i jezičnih sadržaja (vokabulara, komunikacijskih uzoraka, fonoloških i ortografskih osobina te najvažnijih gramatičkih i jezičnih cjelina važnih za stručnu literaturu).

Cilj predmeta

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija: Usvajanje usmenog i pismenog komuniciranja, usvajanje najznacajnijih jezicnih vještina (slušanja, govorenja, citanja, pisanja, prevodenja) i jezicnih sadržaja (vokabulara, komunikacijskih uzoraka, fonoloških i ortografskih osobina te najvažnijih gramatickih i jezicnih cjelina važnih za strucnu literaturu).

Literatura potrebna za ispit

  • Horvatić, M., Deutsch für Studenten der Textiltechnologie, Tek.-tehn. fakultet Sveučilišta u ZG, 2004.

Dopunska literatura

  • Medić, I., Kleine deutsche Grammatik, Šk. knjiga, Zagreb, 1999.,
  • Uroić, M., Hurm, A., Njem. – hrvatski rječnik, šk. knj., ZG, 1996.

Njemački jezik II

Povezane teme