unizg Pretraga

Engleski jezik II

Nositelji

Antonia Treselj, predavač

šifra predmeta

28905

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati, definirati i prepoznati temeljnu
terminologiju vezanu za tekstil i tekstilno okruženje;
•    pratiti verbalna izlaganja i stručne dijaloge na engleskom jeziku (listening skill)
•    razviti stručni vokabular u vezi s tekstilnom terminologijom
•    opisati, tj. govoriti o glavnim tekstilnim područjima (tekstilnim sirovinama, predenju, tkanju, pletenju, oplemenjivanju, odijevanju, modnom dizajnu)
•    opisati tekstilne strojeve i uređaje na engleskom; 
•    usmeno prezentirati odabrane teme uz poštivanje specifičnih komunikacijskih i kulturoloških obilježja anglo-američke sredine

Okvirni sadržaj predmeta

Cilj je usvajanje osnovne terminologije iz svih podrucja tekstilstva i što korektnija primjena jezicnih i gramatickih struktura stranog jezika u cjelokupnom tekstilnom podrucju što bi trebalo osposobiti za citanje i pracenje strucne literature i vodenje razgovora o nekim osnovnim temama iz tog strucnog podrucja. Obuhvacaju se sva glavna podrucja tekstilnih tehnologija: predenje, tkanje, pletenje, oplemenjivanje, njega tekstila, moda i dizajn te odijevanje. Najveca pozornost se posvecuje modi i dizajnu.

Cilj predmeta

Daljnje razvijanje općih i specifičnih kompetencija: Usvajanje usmenog i pismenog komuniciranja, usvajanje najznačajnijih jezičnih vještina (slušanja, govorenja, čitanja, pisanja, prevođenja) i jezičnih sadržaja (vokabulara, komunikacijskih uzoraka, fonoloških i ortografskih osobina te najvažnijih gramatičkih i jezičnih cjelina važnih za stručnu literaturu).

Literatura potrebna za ispit

  • N. Vuljanić, N., Vuljanić, D.: English for Textile Engineers and Fashion Designers, Zagreb 2004.

Dopunska literatura

  • Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnik, Globus, Zagreb, 1999.,
  • Filipović, R., An Outline of English Grammar

Engleski jezik II

Povezane teme