unizg Pretraga

Strani jezik I

Nositelji

Antonia Treselj, predavač
dr.sc. Ivana Lukica, predavač

Studij, modul

TTI - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
TTI - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Okvirni sadržaj predmeta

Cilj je usvajanje osnovne terminologije iz svih podrucja tekstilstva i što korektnija primjena jezicnih i gramatickih struktura stranog jezika u cjelokupnom tekstilnom podrucju što bi trebalo osposobiti za citanje i pracenje strucne literature i vodenje razgovora o nekim osnovnim temama iz tog strucnog podrucja. Obuhvacaju se sva glavna podrucja tekstilnih tehnologija: predenje, tkanje, pletenje, oplemenjivanje, njega tekstila, moda i dizajn te odijevanje. Najveca pozornost se posvecuje modi i dizajnu.

Cilj predmeta

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija: Usvajanje usmenog i pismenog komuniciranja, usvajanje najznacajnijih jezicnih vještina (slušanja, govorenja, citanja, pisanja, prevodenja) i jezicnih sadržaja (vokabulara, komunikacijskih uzoraka, fonoloških i ortografskih osobina te najvažnijih gramatickih i jezicnih cjelina važnih za strucnu literaturu).

Literatura potrebna za ispit

Engleski: N. Vuljanić, N., Vuljanić, D.: English for Textile Engineers and Fashion Designers, Zagreb 2004. Njemački: Horvatić, M., Deutsch für Studenten der Textiltechnologie, Tek.-teh. fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.

Dopunska literatura

Engleski: Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnik, Globus, Zagreb, 1999.,
Filipović, R., An Outline of English Grammar Medić, I.,
Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 1999.,
Uroić, M., Hurm, A., Njem. – hrv. rječnik, šk. knj., ZG, 1996.

Strani jezik I

Povezane teme