unizg Pretraga

Mehanika vlaknatih kompozita

Nositelji

prof. dr. sc. Edita Vujasinović
doc. dr. sc. D. Hui

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari, Vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, Laboratorijske, Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Osnove mehanike kompozitnih materijala. Detaljna analiza naprezanja, elastičnosti, savijanja, uvijanja, dinamičkog i reološkog ponašanja vlaknima ojačanih kompozita. Kriteriji popuštanja i zamora ovih materijala. Utjecaj defekata ishodišnog materijala, neodgovarajućeg projektiranja i dizajna kompozita te nepravilnosti i propusta u njihovoj proizvodnji na destrukciju. Osnovni principi dizajna i proizvodnje vlaknima ojačanih kompozita, željene namjene.

Cilj kolegija

Razumijevanje uporabnih svojstava komercijalnih kompozitnih sustava, principa mehanike kompozitnih materijala te poznavanje osnovnih postavki projektiranja i dizajna vlaknima ojačanih kompozita. Studenti će biti osposobljeni za provođenje preliminarnih analiza naprezanja i deformacije, te projektiranje vlaknima ojačanih kompozita željenih svojstava i cijene.

Literatura potrebna za ispit

  • Herakovich C.T.: Mechanics of Fibrous Composites, John Wiley & Sons Inc., USA 1998; ISBN 0-471-10636-4
  • Pilato A.L., Michno M.J.: Advanced Composite Materials, Springer-Verlag New York, USA 1994; ISBN 3-540-57563-4
  • Slater K.: Textile mechanics, The Textile Institute, UK 1997; ISBN 0900739 27 4
  • Gay D., Van Hoa S., Tsai S.W.: Composite Materials - Design and Application, CRC Press, USA 2002; ISBN 1587160846
  • Sierakowski J.R.: Structural Composite Design, Inter. Encyclopedia of Comp., Vol.5, VCH Pub., USA 1990, 312-324; ISBN 0-89573-732-9

Još iz kategorije

Mehanika vlaknatih kompozita

Povezane teme