unizg Pretraga

Reologija

Nositelji

prof. dr. sc. Budimir Mijović

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Auditorne

Okvirni sadržaj predmeta

Tenzori i reologija. Koncept kontinuuma. Vektor naprezanja, tezor naprezanja i tenzor deformacije. Ravninsko naprezanje i ravninska deformacija. Visokoelastičnost i linearna elastičnost. Linearno viskoelastično ponašanje. Dvodimenzionalna elastičnost. Reološki modeli (Maxwelov model, Kelvinov model i Alfreyev model). Puzanje i relaksacija. Trodimenzionalni model. Izotropija i anizotropija. Tekstilne mikrotrukture. Mikro skala, mezo skala i makro skala. Mehaničke karakteristike tekstilnih materijala, čvrstoća, žilavost i propusnost topline. Nehomogeni presjek tekstilnih materijala. Primjena reoloških modela na vlakna, pređe, tkanine, pletiva, tehnički i netkani tekstil.

Cilj kolegija

Osposobiti studenta doktorskog studija da može samostalno analizirati reološke modele tekstilnih materijala. Izvršavati analizu dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog modela tekstilnih materijala.

Literatura potrebna za ispit

  • M. F. Ashby: Materials selection in sechanical design, Pergamon Press, Oxford, 2001.
  • W.E.Morton, J.W.S.Hearle: Physical properties of textile fibers, The textile Institute, 993.
  • H.A. Barenes, J.T.Hutton, K. Walters: An introduction to rheology, Elsevier Science Publishers B.V., 1989.

Još iz kategorije

Reologija

Povezane teme