unizg Pretraga

Primjena hladnih plazmi u obradi tekstila

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić
Milošević S.

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari, Vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Klasifikacija plazmi (plazme stvorene u prirodi i umjetno stvorene plazme - ovisno o tlaku: nisko-tlačne, atmosferske - korona pražnjenje, dielektrično barijerno pražnjenje i pražnjenje tinjanjem, te plazmeni mlaz). Fenomeni plazme u prirodi. Mehanizam nastajanja plazme i mehanizmi djelovanja hladne plazme ovisno o parametrima - frekvenciji generatora (MF, RF, LF plazme), radnom tlaku, snazi, vrsti plina i vremenu obrade. Osnovni procesi - procesi ionizacije i rekombinacije (s tim u svezi slabo i jako ionizirana plazma, odn. termodinamička ravnoteža; vrste sudara između nabijenih (elektrona) i neutralnih čestica u plazmi). Specifične i kompleksne plazma-kemijske reakcije kao rezultat sudara čestica plazme i interakcije s kontaktnom površinom. Primjena takvih reakcija za istraživanje i razumijevanje specifičnih reakcija nastalih u interakciji plazma-površina tekstila koje još nisu u potpunosti istražene. Procesi u plazmi nastali kao rezultat reakcije plazme sa supstratom - čišćenje površine, aktivacija površine, nagrizanje površine, funkcionalizacija površine, graft- polimerizacija, umrežavanje i naslojavanje površine (polimerizacija). Dijagnostika plazme - primjena različitih alata ovisno o vrsti plazme i parametrima procesa - primjena električnih sondi, masene spektrometrije i optičke emisijske spektrometrije (primjena OES uređaja i aktinometrije) i dr. Tehnologija nisko-tlačne plazme - specifičnosti i mogućnost primjene ovisno o karakteristikama sustava i specifičnosti supstrata za obradu. Analiza i vrednovanje postignutih učinaka sofisticiranim metodama analize površine i dobivenih svojstava. Atmosferska plazma specifičnosti i primjena u području obrada tekstilnih materijala i analiza dobivenih učinaka promjenom sofisticiranih metoda analize. Ekološka i ekonomska isplativost uvođenja hladnih niskotlačnih ili atmosferskih plazmi u proizvodni proces u svrhu osuvremenjivanja tehnoloških procesa i stvaranja proizvoda dodane vrijednosti radi razvijanja konkurentnosti proizvoda na domaćem i svjetskom tržištu.

Cilj kolegija

Steći teoretska znanja o mogućnostima primjene nove ekološki prihvatljive tehnologije hladne plazme u području modifikacije tekstilnih materijala. Ovladati praktičnim znanjem u radu sa nisko-tlačnom i atmosferskom plazmom u svrhu obrade tekstilnih materijala. Kompetentnost i sposobnost samostalnog rada primjenom hladnih plazmi za potrebe tekstilne i drugih industrija.

Literatura potrebna za ispit

  • R. Shishoo: Plasma technologies for textiles, Published by Woodhead Publising Limited in association with The Textile Institute, Cambridge, England, 2007.
  • S. K. Nema, P. B. Jhala: Plasma Technologies for Textile and Apparel, Series: Woodhead Publishing India in Textiles, CRC Taylor and Francis Group, 2015.
  • Q. Wei: Surface modification of textiles, Woodhead Publishing, 2009.
  • S. Ercegović Ražić i R. Čunko: Modifikacija svojstava tekstilija primjenom plazme/ Modification of Textile Properties Using Plasma, Tekstil 58 (3) 55-74, 2009.
  • Različiti znanstveni i stručni radovi vezani uz primjenu hladnih plazmi u obradi tekstilnih materijala i interna skripta za vježbe

Još iz kategorije

Primjena hladnih plazmi u obradi tekstila

Povezane teme