unizg Pretraga

Kemija materijala i nanotehnologija

Nositelji

prof. dr. sc. Gordana Pavlović

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Kemija čvrstog stanja i materijala, definicija i vrste materijala(metali, keramike, polimeri i kompoziti), vrste kemijskih sila u krutinama-supramolekulska kemija, kristalne strukture metala, struktura keramičkih materijala, silikatne keramike, ugljik i fulereni, dijamant i grafit, alotropija i polimorfizam, fazni dijagrami. Struktura i primjena zeolita, nanostrukturirani materijali i njihova dimenzionalnost, nanocijevi: podjela i primjena, kemijska svojstva tvari na nanoskali, samoudruživanje i molekulsko prepoznavanje u nanomaterijalima - prirodnim i umjetnim, molekule u prirodi kao model nanomaterijala, dizajniranje materijala, metode priprave i ispitivanja kemijskih svojstava nanomaterijala, primjena nanomaterijala, nanomaterijali u tekstilnoj industriji, karbini i vlakna.

Cilj kolegija

Gotovo da ne postoji područje znanosti koje toliko karakterizira interdisciplinarnost, kao što je područje nanoznanosti i tehnologije. Ono u sebi obuhvaća fiziku, kemiju, elektroniku. 21. st. je doba nanotehnologije koja zadire u sva područja ljudske djelatnosti, od elektronike, robotike, novih lijekova do tekstilne industrije. U nanotehnologijama znanost je doživjela trenutno najpropulzivnije područje djelovanja i primjene. Pristup je kvalitativno drugačiji; cilj je generirati materijal željenih svojstava manipulirajući na razini atoma i molekula.

Literatura potrebna za ispit

  • K. J. Klabunde (editor): Nanoscale Materials in Chemistry, 2001, Wiley & Sons. ISBN: 0-471-38395-3.
  • Z. L. Wang (editor): Characterization of Nanophase Materials, 1999. Wiley & Sons. ISBN: 3-527-29837-1.
  • L. Nicolais & G. Carotenuto (ed.): Metal-Polymer Nanocomposites, 2004, Wiley & Sons. ISBN: 0-471-47131-3.
  • L. Theodore & R. G. Kunz: Nanotechnology: Environmental Implications and Solutions, 2005, Wiley & Sons. ISBN: 0-471-69976-4.
  • R. J. D. Tilley, Understanding Solids: The Science of Materials, 2004, Wiley & Sons. ISBN: 0-470-85275-5.

Još iz kategorije

Kemija materijala i nanotehnologija

Povezane teme