unizg Pretraga

S Biomehanika

Nositelji

prof. dr. sc. Budimir Mijović

Suradnici

doc. dr. sc. Emilija Zdraveva

šifra predmeta

40162

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Obućarska tehnologija

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razumjeti zakonitosti na kojima se temelji opterećenje tijela čovjeka,
•    razumjeti osnovne pojmove vezane za antropometriju i dimenzije pojedinih dijelova tijela, 
•    provesti postupak dimenzioniranja ili oblikovanja modela noge i stopala,
•    razumjeti osnovne zakonitosti vezane za gibanje kinematičkog lanca tijela čovjeka
•    analizirati kinematske odnose i stupnjeve slobode gibanja elemenata tijela

Okvirni sadržaj predmeta

Razvoj inženjerskog načina razmišljanja te stjecanje znanja o osnovama biomehanike tijela čovjeka, njihovoj primjeni, oblikovanju i osnovama proračuna.

Cilj predmeta

Usvajanje osnovnih sadržaja biomehanike. Sposobnost rješavanja jednostavnih problema iz biomehanike noge i stopala.

Literatura potrebna za ispit

  • Budimir Mijović: Uvod u biomehaniku, skripta, Tekstilno-tehnološki fakultet. Sveučilište u Zagrebu

Dopunska literatura

 

S Biomehanika

Povezane teme