unizg Pretraga

S Ekologija u kožarskoj i obućarskoj industriji

Nositelji

Prof. dr. sc. Mario Cetina
Prof. dr. sc. Branka Vojnović

Suradnici

Franka Žuvela Bošnjak, dipl. ing., predavač

šifra predmeta

52426

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (2+1+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske vježbe

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    odabrati tvari povoljne za okoliš koje se koriste u kožarskoj i obućarskoj industriji poznavanjem njihovih fizikalno-kemijskih svojstava 
•    predvidjeti karakteristike otpadnih voda kožarske industrije i njihov utjecaj za okoliš
•    usporediti različite procese pročišćavanja otpadnih voda kožarske industrije te predložiti optimalnu tehniku za uklanjanje zagađivala iz otpadne vode
•    opisati posljedice onečišćenja zraka
•    povezati procese zbrinjavanja čvrstog otpada u kožarskoj i obućarskoj industriji s važećom regulativom

Okvirni sadržaj predmeta

Na razini studijskog programa kolegij se uklapa u stjecanje i proširivanje osnovnih znanja o ekologiji i kemiji okoliša. Stečena znanja studenti će moći iskoristiti u rješavanju nekih od aktualnih poremećaja okoliša i narušavanje ekološke ravnoteže, poput onečišćenja u kožarskoj i obućarskoj industriji

Cilj predmeta

Programom kolegija " Ekologija u kožarskoj i obućarskoj industriji" omogućava se studentima sticanje temeljnih znanja o općoj ekologiji s naglaskom na kemiju okoliša. Razumijevat će temeljne spoznaje o odnosima između organizma i prirodnog okoliša, utjecaju pojedinih čimbenika na ravnotežu organizma i okoliša, kemijske aspekte globalnih promjena u okolišu (ozonske rupe, staklenički efekt, kisele kiše). Također, studenti će biti upoznati s problemima zagađivanja okoliša u kožarskoj i obućarskoj industriji te mogućnostima njihova smanjenja.

Literatura potrebna za ispit

  • O. Springer, D. Springer: Otrovani modrozeleni planet, Meridijani, Samobor, 2008.
  • C. Baird, M. Cann: Environmental Chemistry, izdavač: W. H. Freeman; 3. izdanje, 2004.

Dopunska literatura

S Ekologija u kožarskoj i obućarskoj industriji

Povezane teme