unizg Pretraga

S Osnove obrade kože

Nositelji

Franka Žuvela Bošnjak, dipl. ing., predavač

Suradnici

 

šifra predmeta

40163

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne i laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razlikovati vrste sirovih koža i metode njihovog konzerviranja.
•    Opisati građu i kemijski sastav sirovih koža.
•    Prepoznati oštećenja sirovih koža.
•    Odabrati optimalne uvjete provođenja tehnološkog procesa obrade sirove kože.
•    Procijeniti negativan utjecaj grešaka u provođenju tehnološkog procesa obrade kože na njena namjenska svojstva.
•    Identificirati vrste štave poluprerađene kože i vrste dogotove lica gotove kože.
•    Objasniti smjerove istezanja pojedinih dijelova kože i povezati ih  sa krojenjem dijelova obuće.
•    Objasniti zahvaćanja u tehnološki proces obrade sirove kože radi smanjenja štetnih djelovanja na okoliš.

Okvirni sadržaj predmeta

Ocijeniti namjenu kože za izradu obuće u odnosu na stupanj i kvalitetu njene obrade.

Cilj predmeta

Razvijanje sposobnosti prepoznavanja vrste sirove kože i stupnja njene obrade, kao i nadziranja ključnih značajki kemijskih i mehaničkih   tehnoloških operacija te obrade. Usvajanje načela sigurnosti i zaštite okoliša u tehnologiji obrade sirove kože.

Literatura potrebna za ispit

  • T.C. Thorstensen: Practical Leather Technology, Krieger Publ.Co., Malabar, 1993.
  • K. Bienkiewicz: Physical Chemistry of Leather making, Krieger Publ.Co., Malabar, 1983.
  • H. Grgurić, T. Vuković, Ž. Bajza: Tehnologija kože i krzna, Zagreb, 1985.
  • Z. Radanović: Poznavanje kožarskih materijala i njihovo ispitivanje, Zagreb, 1989.
  • E. Heideman: Fundamentals of Leather Manufacturing, E. Roether KG, Darmstadt, 1993

Dopunska literatura

  • Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija, ŠK, Zagreb, 1995.
  • S.H. Pine: Organska kemija, ŠK. Zagreb, 1994.

S Osnove obrade kože

Povezane teme