unizg Pretraga

S Menadžment

Nositelji

prof. dr. sc. Ivan Novak

Suradnici

dr. sc. Kristina Maršić, viši predavač

šifra predmeta

70143

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (2+0+1)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

 

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razaznati svrhu, ulogu i funkcije menadžmenta
•    prepoznati oblike pravnih osoba
•    definirati važnost, značaj i oblike poslovnog planiranja
•    identificirati ključne karakteristike globalnog tržišta i proizvoda obućarske industrije
•    prepoznati važne pokazatelje rizika poslovanja
•    analizirati osnovnu strukturu troškova u obućarskoj industriji
•    identificirati ulogu upravljanja kvalitetom
•    primijeniti stečeno znanje u poslovnim procesima

Okvirni sadržaj predmeta

Primijeniti znanje i razumijevanje principa poslovnog upravljanja u suvremenim tržišnim okolnostima, odnosno sposobnost komunikacije s poslovnim ljudima u gospodarstvu. Poznavanje vrsta pravnih osoba.
Razumijevanje uloge menadžmenta, poslovnog upravljanja, upravljanja kvalitetom, emocionalne inteligencije, međunarodnih odnosa i analize globalne obućarske industrije, rizika poslovanja i operativnog planiranja u uvjetima slobodnog tržišta.

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata s osnovnim principima menadžmenta, prikaz parktičnih primjera iz gospodarstva, te shodno tome usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o vrstama poslovnih subjekata, upravljanju poslovnim procesima, gospodarskom sustavu i globalizaciji, međunarodnoj razmjeni i vanjsko-trgovinskom poslovanju te svjetskom tržištu, segmentaciji tržišta i proizvoda u globalnoj obućarskoj industriji, rizicima poslovanja, osnovnim principima planiranja, strukturi troškova u obućarskoj industriji, ulozi i okviru emocionalne inteligencije i upravljanju kvalitetom, operativnom planiranju, kao i njihovoj osnovnoj svrsi primjene u gospodarskoj djelatnosti.

Literatura potrebna za ispit

  • Buble, M.: Osnove menadžmenta, Sinergija, Zagreb, 2006.
  • Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. i Pološki Vokić, N. Temelji menadžmenta, Zagreb, Školska knjiga, 2008.
  • Škrtić, M., Mikić, M.: poduzetništvo, Sinergija, Zagreb, 2011, ISBN 978-953-6895-43-4.
  • Škrtić, M.: poduzetništvo, Sinergija, Zagreb, 2006, ISBN 953-6895-33-1.

Dopunska literatura

  • Baker, W.: socijalnim kapitalom do uspijeha, MATE, Zagreb, 2003, ISBN 953-6070-87-1
  • Goleman, D.: EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U POSLOVANJU, Mozaik knjiga, Zagreb, 2007, ISBN 975-953-14-0022-0
  • Dvorski, S., i sur.: Poslovna ekonomija, TIVA, Varaždin, 2007, ISBN 978-953-7304-10-2.

S Menadžment

Povezane teme