unizg Pretraga

S Proizvodnja kože

Nositelji

Franka Žuvela Bošnjak, dipl. ing., predavač

Suradnici

 

šifra predmeta

57026

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija

SATNICA ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske vježbe

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razlikovati vrste sirovih koža i metode njihovog konzerviranja. 
•    Opisati građu i kemijski sastav sirovih koža, kemijsku građu kolagena i hijerarhijsku strukturu. 
•    Objasniti principe pripremnih radova i štave, teoriju vezanja štavila na kolagen. 
•    Odabrati optimalne uvjete provođenja tehnološkog procesa obrade sirove kože. 
•    Rukovati procesnom opremom. 
•    Procijeniti negativan utjecaj grešaka u provođenju tehnološkog procesa obrade kože na njena namjenska svojstva.
•    Identificirati vrste štave poluprerađene kože i vrste dogotove lica gotove kože. 
•    Objasniti zahvaćanja u tehnološki proces obrade sirove kože radi smanjenja štetnih djelovanja na okoliš, sigurnost i zdravlje.

Okvirni sadržaj predmeta

Procijeniti kvalitetu poluprerađene i gotove kože za izradu obuće u odnosu na stupanj i kvalitetu njene obrade i tehnologiju izrade obuće.

Cilj predmeta

Razvijanje sposobnosti prepoznavanja vrste i kvalitete sirove kože i stupnja njene obrade, razlike između poluprerađene i gotove kože, nadziranja ključnih značajki kemijskih i mehaničkih tehnoloških operacija. Usvajanje načela ekologije, sigurnosti i zaštite u kožarskoj proizvodnji.

Literatura potrebna za ispit

  • T.C. Thorstensen: Practical Leather Technology, Krieger Publ.Co., Malabar, 1993.
  • K. Bienkiewicz: Physical Chemistry of Leather making, Krieger Publ.Co., Malabar, 1983.
  • H. Grgurić, T. Vuković, Ž. Bajza: Tehnologija kože i krzna, Zagreb, 1985.
  • Z. Radanović: Poznavanje kožarskih materijala i njihovo ispitivanje, Zagreb, 1989.
  • E. Heideman: Fundamentals of Leather Manufacturing, E. Roether KG, Darmstadt, 1993
  • John, G., (1996) Possible Defects in Leather Production, ISBN 3-00-001555-8
  • Tony Covington  Tanning Chemistry: The Science of Leather, 2009
  • Alexander Watt  A Practical Handbook of Tanning, Currying, and Chrome Leather Dressing, 2016.

Dopunska literatura

  • Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija, ŠK, Zagreb, 1995.
  • S.H. Pine: Organska kemija, ŠK. Zagreb, 1994.

S Proizvodnja kože

Povezane teme