unizg Pretraga

S Ekonomika

Nositelji

dr. sc. Kristina Maršić, viši predavač

šifra predmeta

52432

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+0+2)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeno, usmeno

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

 

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• znati i razumjeti temelje funkcioniranja gospodarskog sustava u R. Hrvatskoj
• znati i razumjeti gospodarske razloge, mjesta i uloge sektora tekstilija, mode, kožarstva i obućarstva u realnom sektoru nacionalnog gospodarstva,
• biti osposobljen prikupiti, analizirati i interpretirati relevantne ekonomske podatke (obično iz područja studija) potrebne za donošenje zaključaka, vezanih uz relevantna društvena i poslovno etička pitanja, temeljena na poznavanju osnovnih ekonomskih indikatora.
• može komunicirati poslovne informacije, poslovne ideje, probleme i rješenja, kako sa stručnjacima tako i laicima.
• razviti vještine učenja ekonomskih spoznaja na mikro i makro razini, nužnih za nastavak studija na višoj razini

Okvirni sadržaj predmeta

S obzirom na temeljnu ulogu predmeta  i hodogram slušanja ovog kolegija (I godina, II semestar), te slijedivosti prema drugim  ekonomskim, tržišnim, društvenim i  humanističkim kolegijima od studenata se očekuje da raspolažu minimumom srednje-školskog  znanja iz društvenih kolegija kao i temeljne ekonomske terminologije. Također se očekuje poznavanje elementarne matematike (omjere i razmjere, postotni i kamatni račun i dr.)

Cilj predmeta

Opći cilj predmeta je, studentima pružiti mogućnosti za usustavljeno usvajanje osnovnih makro i mikroekonomskih znanja o gospodarskim pojmovima i indikatorima. Isto tako objasniti njihovo funkcioniranje kao i njihovu uzročno-posljedičnu uvjetovanost  za učinkovito funkcioniranju gospodarstva kao cjeline i poduzeća kao njegovih nositelja.
Također, kao poseban cilj predmeta, je ukazati studentima na ekonomske posebitosti (radno intenzivnih grana), koje vladaju u sektoru tekstila, kože i obuće, te pojedinim proizvodnjama i servisima, koje primjenjuju tekstilije i kožu, u gospodarskim djelatnosti a kojima je sektor tekstila, kože i obuće „šire potrošačko tržište“
Kao krajnji cilj predmeta jest osigurati dovoljnu razinu ekonomskih znanja i informacija, kao preduvjeta u praćenju drugih predmeta(modula) iz društvenih i društveno-humanističkih znanosti u dodiplomskom i diplomskom studiju TTF-a

Literatura potrebna za ispit

  • M. Tratnik: Interni materijali – izmijenjeni i nadopunjeni (tijekom godina izvođenja)
  • Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus: Ekonomija, Mate, Zagreb, 2000. ISBN 953-6070-10-3
  • Stjepan Dvorski, Franjo Ruža, Vladimir Kovšca: Poslovna ekonomija, TIVA, 2007. ISBN 978-953-7304-10-2

Dopunska literatura

  • Siropolis C. Nicholas: (1995.): Menedžment malog poduzeća; IV izdanje, MATE d.o.o. Zagreb,
  • Franjo Ruža, Tihomir Vranešević, Stjepan Dvorski: Ekonomika poduzeća, uvod u poslovnu eknomiju; Tiva,2002.Isbn 953-6775-45-X
  • Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld: Mikroekonomija, Mate, Zagreb, 2005. ISBN 953-6070-99-5

S Ekonomika

Povezane teme