unizg Pretraga

S Statistika

Nositelji

prof. dr. sc. Kristina Krulić Himmelreich
izv. prof. dr. sc. Ksenija Smoljak Kalamir

šifra predmeta

52429

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+1+1)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• razumjeti statistički postupak,
• poznavati metode rješavanja kombinatornih problema,
• usvojiti osnovna znanja iz deskriptivne statistike, vjerojatnosti i osnovnih vjerojatnosnih razdioba,  procjena parametara i testiranja statističkih hipoteza

Okvirni sadržaj predmeta

Razumijevanje i praktična primjena statističkih postupaka i metoda u području tekstilne tehnologije.

Cilj predmeta

Studenti će  usvojiti osnovna znanja iz deskriptivne statistike, vjerojatnosti, osnovnih vjerojatnosnih razdioba,  procjena parametara i testiranja statističkih hipoteza

Literatura potrebna za ispit

  • K. Krulić Himmelreich, K. Smoljak, Statistika – Fakultetski udžbenik u elektroničkom obliku
  • I. Pavlić, Statisticka teorija i primjena, Tehnicka knjiga, Zagreb,1985.
  • M.Papić, Primjenjena statistika u MS Excelu, Zoro, Zagreb, 2005.
  • Ž. Pauše, Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

Dopunska literatura

 

S Statistika

Povezane teme