unizg Pretraga

S Elektrotehnika i elektronika

Nositelji

doc. dr. sc. Miljenko Krhen

šifra predmeta

41399

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razumjeti fizikalne temelje elektrotehnike,
•    primijeniti jednostavne metode mjerenja u elektrotehnici, 
•    razumjeti veličine i pojave vezane uz istosmjernu struju,
•    razumjeti pojeve vezane uz izmjeničnu struju, funkcioniranje transformatora, pogonskih jedinica te njihovo povezivanje s primjenom u tekstilnom okruženju,
•    razumjeti fizikalnu podlogu poluvodičkih digitalnih sklopova te njihovo povezivanje s računalnom tehnologijom,
•    primijeniti metode proračuna el. snage na optimiranje potrošnje u industrijskom okruženju

Okvirni sadržaj predmeta

Razumijevanje fizikalnih temelja elektrotehnike.
Razumijevanje primjene elektrotehničkih sustava u okvirima tekstilne i odjevne industrije te nekih njenih specifičnosti.

Cilj predmeta

Dati osnovnu orijentaciju u području elektrotehnike i elektronike. Studenti će na informativnoj razini upoznati glavna područja kojima se bavi elektrotehnika i elektronika. Osim osnovnih informacija u području studenti će steći temelj za praćenje primjena elektrotehnike i elektronike u tehnološkim primjenama. na području tekstilnih tehnologija.

Literatura potrebna za ispit

  • Pinter V. (1994.). Osnovi Elektrotehnike, knjiga prva Zagreb: Tehnička knjiga.
  • Pinter V. (1994.). Osnovi Elektrotehnike, knjiga druga Zagreb: Tehnička knjiga
  • Gold H., Kavran Z., (1999) Elementi i sklopovi TK uređaja (Analogna elektronika) Zagreb, Fakultet prometnih znanosti
  • Gold H., Kavran Z., (1997) Elementi i sklopovi TK uređaja (Digitalna elektronika) Zagreb, Fakultet prometnih znanosti
  • Hudec, G.: Elektrotehnika i elektronika URL: http://nama.ttf.hr/courses/28899/document/Home/Home.html,
  • Marinović N. (1992.) Opća elektrotehnika i elektronika I i II dio. Zagreb, Školska knjiga

Dopunska literatura

  • Felja I., Koračin D. (1992) Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike - 1. dio i 2. dio, Zagreb, Školska knjiga

S Elektrotehnika i elektronika

Povezane teme