unizg Pretraga

S Opća kemija

Nositelji

Prof. dr. sc. Mario Cetina

suradnici

Franka Žuvela Bošnjak, dipl. ing., predavač

šifra predmeta

40153

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (2+2+1)

ECTS

7

Provjera znanja

 

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati kemijske pojave i zakonitosti i primijeniti načela kemije u razmatranju specifičnih problema struke.

Okvirni sadržaj predmeta

Tvari: elementi, spojevi, smjese. Kemijski zakoni. Kruto, tekuće i plinovito stanje.  Kvantna teorija i elektronska konfiguracija atoma. Periodički sustav elemenata. Kemijski simboli, formule i  jednadžbe. Ionska, kovalentna i metalna veza. Međumolekulske interakcije u tekućinama i krutinama. Kauzalnost fizikalnih i kemijskih svojstava. Kompleksni spojevi. Kemijske reakcije. Ravnotežni sustavi. Otopine i koloidi. Koligativna svojstva otopina. Elektroliti: kiseline, baze i soli. Elektrokemija. Termokemija. Elementi s, p, i d skupina: svojstva, spojevi i dobivanje.

Cilj predmeta

Programom kolegija "Opća kemija" omogućava se studentima upoznavanje s kemijskim zakonitostima,  temeljnim spoznajama o građi tvari, kao i utjecaju suodnosa građe tvari s njihovim fizičkim i kemijskim svojstvima.

Literatura potrebna za ispit

  • Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I dio, IX. Izd. Školska  knjiga, Zagreb, 1995.
  • P. W. Atkins, M. J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb 1995. (prijevod T. Cvitaš)
  • M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
  • Z. Dugi, I. Lovreček, Osnove kemijskog računanja, Školska knjiga, Zagreb, 1973.
  • B. Bach-Dragutinović, B. Mayer, Praktikum iz opće i anorganske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

Dopunska literatura

  • R. Chang, Chemistry, VI iz., 1998. WCB/McGraw-Hill, USA.

S Opća kemija

Povezane teme