unizg Pretraga

S Njemački jezik I

Nositelji

Antonia Treselj, predavač

šifra predmeta

40149

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička, kemijska;
Odjevna tehnologija; Obučarska tehnologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeno, usmeno

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
primijeniti osnovne jezične vještine i osnovne tehnike čitanja
prepoznati  osnovne leksičke pojmove vezane za stručni literaturu
koristiti rječnike, glosare i online pomagala
koristiti odgovarajući vokabular, fraze, kolokacije i sl.

Okvirni sadržaj predmeta

Sadržaj ovog predmeta je osnovica za ostvarenje zadatka čitanja i govorenja s razumijevanjem stručne literature iz tog kompleksnog područja. Potrebno je težiti za time da studenti ostvare što bolju stručnu komunikaciju na stranom jeziku.
Upućivanje na odgovarajuće internetske stranice na kojima se može naći odgovarajuća literatura, kao i poticanje na sudjelovanje u raspravama izražavajući vlastito mišljenje. Analiza tekstova srednjeg stupnja složenosti iz područja struke i svakodnevnog života. Razgovor i rasprava nakon pročitanog teksta i usvajanje novih leksičkih jedinica  stranog jezika.

Cilj predmeta

Cilj kolegija je usvajanje osnovne terminologije iz svih područja tekstilstva, odjevne tehnologije i obućarstva i primjena osnovnih jezičnih i gramatičkih struktura stranog  jezika u temeljnim područjima što bi trebalo osposobiti studente za čitanje i praćenje stručne literature i vođenje razgovora o nekim osnovnim temama iz tog stručnog područja. Obuhvaćaju se sva glavna područja tekstilnih tehnologija: predenje, tkanje, pletenje, oplemenjivanje, njega tekstila, moda i dizajn te odijevanje. Osnove tehnologije obućarstva na njemačkom jeziku. Također je važno osposobiti studente na upotrebu računala u okviru pretraživanja literature i tiska na stranom jeziku.

Literatura potrebna za ispit

  • Horvatić, M., Deutsch für Studenten der Textiltechnologie, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.

Dopunska literatura

  • Medić, I., Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
  • Jakić, B., Hurm, A., Hrvatsko - njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
  • Uroić, M., Hurm, A., Njemačko – hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1996

S Njemački jezik I

Povezane teme