unizg Pretraga

S Fizika I

Nositelji

Doc. dr. sc. Karlo Lelas

suradnici

 

šifra predmeta

39754

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (3+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Analizirati jednostavne mehaničke sustave i riješiti jednadžbe gibanja.
•    Primijeniti načela očuvanja energije i količine gibanja na sudare čestica.
•    Primijeniti tehniku deriviranja pri traženju minimuma ili maksimuma fizikalne veličine u rješavanju problema iz mehanike.
•    Objasniti uvjete statike krutog tijela i jednadžbu gibanja za vrtnju krutog tijela oko čvrste osi.
•    Objasniti vezu između hidrostatskog tlaka i sile uzgona u fluidima. 
•    Primijeniti jednadžbu kontinuiteta i Bernoullijevu jednadžbu u jednostavnim problemima iz mehanike fluida.
•    Objasniti prvi zakon termodinamike i analizirati kružne procese.

Okvirni sadržaj predmeta

Fizikalne metode, veličine i mjere. Kinematika materijalne točke, pravocrtno, kružno i krivocrtno gibanje. Newtonovi zakoni. Sustav čestica, centar mase, zakon očuvanja količine gibanja. Rad, energija, snaga. Konzervativne i nekonzervativne sile. Statika. Mehanika krutog tijela. Gravitacija. Inercijalni i neinercijalni sustavi. Statika tekućina, strujanje idealne i realne tekućine. Toplina i termometrija. Termodinamika, kružni procesi.

Cilj predmeta

Program kolegija „Fizika I“ omogućava studentima upoznavanje s osnovana klasične mehanike, mehanike fluida i termodinamike.

Literatura potrebna za ispit

  • P. Kulišić; Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 2006

Dopunska literatura

S Fizika I

Povezane teme