unizg Pretraga

S Mehanika

Nositelji

doc. dr. sc. Boris Jalušić

šifra predmeta

57013

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica  (P+V+S):

5 (2+2+1)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeno, usmeno

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• razumjeti mogućnosti i ograničenja metoda tehničke mehanike u opisivanju i rješavanju tehnoloških problema,
• rješavati jednostavnije statičke i dinamičke zadaće primjenom analitičkih metoda,
• rješavati jednostavnije vektorske zadaće statike i kinematike primjenom grafičkih metoda,
• dimenzionirati napregnuto tijelo prema kriteriju čvrstoće u jednostavnijim slučajevima rastezanja, smicanja, torzije i savijanja,
• analizirati pomake u jednostavnijim tijelima i konstrukcijama usljed linearno elastičnog deformiranja materijala,
• izraditi tehnički izvještaj s analizom i rješenjem srednje složenog problema iz područja statike, čvrstoće, kinematike i dinamike.

Okvirni sadržaj predmeta

Razvoj inženjerskog načina razmišljanja u izradi mehaničkih modela konkretnih tehničkih problema i zadaća. Upoznavanje osnovnih zakonitosti nužnih za detaljnije bavljenje problemima koji uključuju elastično deformiranje tijela i primjenu mehaničkih sklopova i mehanizama u strojevima u tehnologiji tekstila i odjeće

Cilj predmeta

Upoznati studente s osnovnim sadržajima četiriju disciplina u sklopu tehničke mehanike – statike, čvrstoće, kinematike i dinamike. Razviti sposobnost primjene osnovnih zakonitosti mehanike u opisivanju i rješavanju jednostavnijih tehničkih problema koji uključuju mehaničko opterećenje i gibanje tijela i sustava.

Literatura potrebna za ispit

  • Željko Šomođi: OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE – Statika, Čvrstoća, Kinematika, Dinamika – Osnove teorije, riješeni primjeri i zadaci za vježbanje, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišni udžbenik, ISBN 978-953-7105-31-0

Dopunska literatura

  • Muftić: Statika
  • Alfirević: Nauka o čvrstoći
  • Jecić: Mehanika II – Kinematika i dinamika

S Mehanika

Povezane teme