unizg Pretraga

S Stručna praksa tkanja

Nositelji

doc. dr. sc. Snježana Brnada

šifra predmeta

57061

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (0+5+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Terenske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Upoznati rad i modernizaciju raspoloživih strojeva po fazama rada, njihove nedostatke i prednosti.
•    Steći praktična znanja o radu svakog stroja po fazama rada, način posluživanja stroja i stupanj razvoja.
•    Steći znanja o materijalima koja se prerađuju, od same pređe do projektiranja i izrađene tkanine.
•    Upoznati kapacitete i mogućnosti rada svakog stroja po fazama rada.
•    Upoznati organizaciju rada.

Okvirni sadržaj predmeta

Steći vještinu raspoznavanja vrsta strojeva prema načinu rada (vrsta snovanja, vrsta tkalačkog stroja prema podjeli i to prema tvorbi zijeva, prema unosu potke, prema sirovini koja se prerađuje i sl.). Znati raspoznati stupanj modernizacije tkalačkog stroja. Znati snimati rad stroja, iskorištenje, zauzetost radnika i organizaciju rada u proizvodnji. Steći vještinu raspoznavanja učinkovitog rada stroja i radnika. S mogućnošću pristupa laboratoriju, steći vještinu rada na mjernim uređajima i znati definirati rezultate mjerenja

Cilj predmeta

Stjecanje osnovnog znanja procesa izrade tkanina od ulaska pređe na snovanje do izrade, klasiranja i čišćenja sirove tkanine. Upoznavanje i praktičan rad tehnološkog procesa izrade po fazama. Znati raspoznati funkciju stroja i kretanje materijala. Znati raspoznati nepravilan rad radnika i stroja. Znati detektirati grešeke na materijalima, uzrok nastajanja i posljedice.

Literatura potrebna za ispit

  • Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja, Sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2008.

Dopunska literatura

  • Adanur Sabit: Handbood of Weaving, Technomic Publishing Company, nc., Lancaster, Pennsylvania, USA, 2001.
  • Članci iz stručnih časopisa: Tekstil, Tekstilec, Melliand textilberichte, Journal textile research textile i dr.

S Stručna praksa tkanja

Povezane teme