unizg Pretraga

S Engleski jezik I

Nositelji

Dr. sc. Ivana Lukica, predavač

šifra predmeta

39756

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT - stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeno, usmeno

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• primijeniti osnovne jezične vještine i osnovne tehnike čitanja
• prepoznati  osnovne leksičke pojmove vezane za stručni literaturu
• koristiti rječnike, glosare i online pomagala
• koristiti odgovarajući vokabular, fraze, kolokacije i sl. 

Okvirni sadržaj predmeta

Sadržaj ovog predmeta je osnovica za ostvarenje zadatka čitanja i govorenja s razumijevanjem stručne literature iz tog kompleksnog područja. Potrebno je težiti za time da studenti ostvare što bolju stručnu komunikaciju na stranom jeziku.
Upućivanje na odgovarajuće internetske stranice na kojima se može naći odgovarajuća literatura, kao i poticanje na sudjelovanje u raspravama izražavajući vlastito mišljenje. Analiza tekstova srednjeg stupnja složenosti iz područja struke i svakodnevnog života. Razgovor i rasprava nakon pročitanog teksta i usvajanje novih leksičkih jedinica  stranog jezika.

Cilj predmeta

Cilj kolegija je usvajanje osnovne terminologije iz svih područja tekstilstva, odjevne tehnologije i obućarstva i primjena osnovnih jezičnih i gramatičkih struktura stranog  jezika u temeljnim područjima što bi trebalo osposobiti studente za čitanje i praćenje stručne literature i vođenje razgovora o nekim osnovnim temama iz tog stručnog područja. Obuhvaćaju se sva glavna područja tekstilnih tehnologija: predenje, tkanje, pletenje, oplemenjivanje, njega tekstila, moda i dizajn te odijevanje. Osnove tehnologije obućarstva na engleskom jeziku. Također je važno osposobiti studente na upotrebu računala u okviru pretraživanja literature i tiska na stranom jeziku.

Literatura potrebna za ispit

  • Nikola Vuljanić – Dubravka Vuljanić : „English for Textile Engineers and Fashion Designers“  Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

  • Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnik, Globus, Zagreb, 1999.
  • Bujas, Ž., Veliki hrvatsko-engleski rječnik, Globus, Zagreb, 1999
  • Filipović, R., Englesko-hrvatski rječnik, zadnja izdanja
  • Elektronički rječnici Cambridge, Oxford, EUdict (englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski) i Taktika Nova (englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski rječnik) i ostali dostupni na Internetu.

S Engleski jezik I

Povezane teme