unizg Pretraga

S Osnove strojarstva

Nositelji

Prof. dr. sc. Budimir Mijović

šifra predmeta

40154

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička, kemijska;
Odjevna tehnologija; Obučarska tehnologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeno, usmeno

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• 

Okvirni sadržaj predmeta

 

Cilj predmeta

 

Literatura potrebna za ispit

 

Dopunska literatura

 

S Osnove strojarstva

Povezane teme