unizg Pretraga

S Tjelesna i zdravstvena kultura IV

Nositelji

Ivana Martinčević, prof., viši predavač

suradnici

Nikola Sedlar, prof., asistent, vanjski suradnik

šifra predmeta

52449

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička, kemijska;
Odjevna tehnologija; Obučarska tehnologija

Satnica

2 (0+2+0)

ECTS

 

Provjera znanja

 

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• samostalno osmisliti i kreirati svoje slobodno vrijeme temeljem stečenih praktičnih i teorijskih znanja 
• procijeniti efekte transformacijskog procesa
• razlikovati aerobni i anaerobni trening
• primjenom različitih kinezioloških aktivnosti u svakodnevnom životu utjecati na postizanje visoke radne sposobnosti - u početku bolji uspjeh na studiju, a kasnije veći radni učinak na radnom mjestu 

Okvirni sadržaj predmeta

Student će moći samostalno participirati u različitim sportsko – rekreativnim aktivnostima kako bi održao, odnosno unaprijedio vlastito zdravlje. Student će primijeniti različita motorička znanja za sudjelovanje u raznim sportovima i sportskim igrama, razumijeti pravila istih, te kroz aktivno učešće u njima ispuniti svoju biološku, psihološku i socijalnu potrebu za kretanjem. Student će moći izabrati različita specifična motorička znanja te primjenom istih utjecati na razvoj vlastitog antropološkog  statusa. Student će moći odabrati i primijeniti različite komplekse vježbi za razvoj motoričkih sposobnosti, te na taj način  direktno utjecati na održavnje i poboljšanje sveukupnog zdravstvenog statusa i podizanje kvalitete življenja.

Cilj predmeta

Cilj tjelesne i zdravstvene kulture je osposobiti studente za primjenu teorijskih i motoričkih znanja, koja omogućuju samostalno tjelesno vježbanje u svrhu poboljšanja općeg zdravstvenog statusa te podizanja kvalitete življenja. Istovremeno, cilje je i zadovoljiti biološke, psihološke i socijalne potrebe za kretanjem kao izrazom zadovoljavanja određenih potreba kojima se povećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada. Također, jedan od bitnih ciljeva jest motivirati, poticati i osposobiti studente za svakodnevno tjelesno vježbanje, aktivno korištenje slobodnog vremena te promicati zdrave načine života kao nezamjenjive čimbenike svih ljudskih aktivnosti.

Literatura potrebna za ispit

  • Findak, V. (1999). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Priručnik za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture. Školska knjiga, Zagreb
  • Findak, V. (1999). Planiranje, programiranje, provođenje i kontrola procesa vježbanja. Zbornik radova, 2. međunarodne znanstvene konferencije, Kineziologija za 21. stoljeće, Dubrovnik,109-113.
  • Findak, V.: (1992) Metodički organizacijski oblici rada u edukaciji, sportu i sportskoj rekreaciji, Hrvatski savez za sportsku rekreaciju, Montorex, Zagreb.
  • Janković, V., N . Marelić (1995). Odbojka. Zagreb:Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
  • Milanović, D. (ur.) (1997). Priručnik za sportske trenere. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
  • Matković, B. i sur. (2010). Antropološka analiza košarkaške igre. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Dopunska literatura

 

S Tjelesna i zdravstvena kultura IV

Povezane teme