unizg Pretraga

S Fizika II

Nositelji

Doc. dr. sc. Karlo Lelas

Suradnici

 

šifra predmeta

40159

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Obućarska tehnologija
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Dizajn obuće

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Analizirati titrajne sustave u mehanici.
•    Objasniti nastajanje i karakteristike valova zvuka.
•    Objasniti valnu jednadžbu.
•    Izvesti iz Maxwell-ovih jednadžbi valnu jednadžbu za elektromagnetski val.
•    Analizirati optičke sustave metodama geometrijske optike.
•    Objasniti pojave interferencije, difrakcije i polarizacije svjetlosti.
•    Povezati spektar zračenja atoma s kvantizacijom energije
 

Okvirni sadržaj predmeta

Elastičnost krutih tijela. Mehaničko titranje i mehanički valovi. Valovi zvuka. Dopplerova pojava. Elektromagnetski valovi. Maxwell-ove jednadžbe. Valna jednadžba, širenje valova. Geometrijska optika, zrcala, leće i prizme. Fizikalna optika. Interferencija, ogib i polarizacija. Fotometrija. Kvantna priroda svjetlosti. Struktura atoma. Atomski spektri. Rendgenske zrake. Atomska jezgra. Radioaktivni raspadi. Fisija i fuzija.

Cilj predmeta

Program kolegija „Fizika II“ omogućava studentima upoznavanje s osnovama mehaničkih valova, elektromagnetskih valova i atomske fizike.

Literatura potrebna za ispit

  • P. Kulišić; Valovi i optika, Školska knjiga, Zagreb, 2006

Dopunska literatura

 

S Fizika II

Povezane teme