unizg Pretraga

S Tehnologija pletenja

Nositelji

prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

Suradnici

Katarina Krstović, mag. ing. techn. text., asistent

šifra predmeta

57035

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica  (P+V+S):

7 (3+4+0)

ECTS

8

Provjera znanja

Usmeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Nabrojati strojeve za izradu različitih pletiva 
•    Klasificirati pređe za izradu različitih uzoraka
•    Grupirati pređe po sirovinskim sastavima za  određene proizvode
•    Upotrijebiti određenu strukturu pređe za  željeni proizvod
•    Demonstrirati rad na stroju za izradu određenih pletiva
•    Analizirati ponuđeno pletivo po kojem se treba raditi serijska proizvodnja
•     Izabrati jednu od izrađenih varijanti pletiva za serijsku proizvodnju
•    Rangirati izrađene proizvode po kvaliteti i cijeni
•    Na osnovi jednostavnog prototipa izraditi sličan pleteni konkurentski proizvod
•    Kreirati novi proizvod jednostavnije konstrukcije

Okvirni sadržaj predmeta

Cjelokupno znanje stečeno preko predavanja i vježbi u okviru ovog predmeta bit će solidna osnova kako se nakon završetka studija uklopiti u neki tehnološki proces izrade pletiva, kako u malom obiteljskom pogonu tako i u većem proizvodnom pogonu te uočiti razliku u proizvodnji tkanina i pletiva.  Student također treba znati izabrati pređe određenih značajki za željeni pleteni proizvod.

Cilj predmeta

U okviru ovog predmeta studenti stiječu  temeljna znanja iz područja tehnologije  izrade pletiva. Uče kako iz različitih pređa izraditi određena pletiva.  Osnovna značajka u ovom predmetu je uskladiti sirovinski sastav i strukturu pređe sa  značajkama izrađenog proizvoda. Važno je uskladiti strukturu pletiva  prema funkcionalnosti proizvoda. Studente se uči rad na ravnim i kružnim, pletaćim i prepletaćim, jednoigleničnim i dvoigleničnim strojevima. Rad na strojevima može se izvoditi u fakultetskim radionicama koje se nalaze u Zagrebu ili se može organizirati  u različitim poduzećima ili kod malih obrtika.  Vježbe se prilagode strojevima na kojima se izvode.  Studnete se također uči temeljnim tehnološkim načelima planiranja proizvodnje s obzirom na planiranje vremenskih, količinskih i troškovnih normativa. Rad na proizvodnim strojevima je veoma često problematičan, naročito ako nema tehničara ili majstora koji radi na održavanju strojeva, ili pak ako nema novaca za popravak strojeva ili kupnju pređe za pletenje. Ukoliko ima bilo kakvih problema s praktičnim radom tada se on zamjenjuje teorijskim  koji se zasniva na izračunima proizvodnih učinaka strojeva i planiranju proizvodnje.

Literatura potrebna za ispit

  • Savnik Viktor, Pletenje 1, Ljubljana 1980.
  • Vrljičak Zlatko: Tehnološki proračuni strojeva za izradu pletiva, interna skripta, TTF, Zagreb 2008.

Dopunska literatura

  • Uputstva za rukovanje strojevima i uređajima na kojima se izvode vježbe i praktičan rad
  • CAD/CAM programi strojeva na kojima se izvodi praktičan rad
  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST, Zagreb

S Tehnologija pletenja

Povezane teme