unizg Pretraga

S Fizikalno mehaničko ispitivanje tekstila

Nositelji

Izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc

šifra predmeta

57059

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – mehanička

Satnica  ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Dobivanje znanja o pojmu kvalitete proizvoda kao tržišne i strategijske kategorije. 
•    Dobivanje znanja o specifikaciji proizvoda i kontroli kvalitete proizvoda. 
•    Stjecanje temeljnih spoznaja iz područja ispitivanja tekstila neophodnih za razumijevanje fizikalno-mehaničkih svojstava tekstilija.
•    Dobivanje znanja o ispitivanju temeljnih dimenzijskih, morfoloških i konstrukcijskih karakteristika vlakana, pređa i plošnih proizvoda. 
•    Stjecanja znanja o metodama i postupcima ispitivanja otpornosti vlakana, pređa i plošnih proizvoda na djelovanje raznih vrsta opterećenja.
•    Razvijanje kritičkog pristupa pri ispitivanju i vrednovanju tekstila.
•    Sposobnost snalaženja u struci i odabira najpovoljnijeg tekstilnog materijala za određenu primjenu obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i privatnom sektoru.

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje s osnovnim pojmovima i preduvjetima za provedbu fizikalno-mehaničkih ispitivanja. Ispitivanje temeljnih dimenzijskih, morfoloških i konstrukcijskih karakteristika tekstilija. Fizikalno-mehanička ispitivanja tekstila (metode i postupci ispitivanja otpornosti vlakana, pređa i plošnih tekstilija na djelovanje raznih vrsta opterećenja. Utjecaj fizikalno-mehaničkih svojstava na uporabna svojstva.

Cilj predmeta

Ovladavanje metodologijom i tehnikom ispitivanja fizikalno mehaničkih svojstava vlakana, pređa i plošnih proizvoda, relevantnih za njihovu preradivost i krajnju primjenu. Osposobljenost za laboratorijsko ispitivanje fizikalnih svojstava i kontrolu tekstilno-mehaničkih procesa.

Literatura potrebna za ispit

  • R. Čunko: Ispitivanje tekstila, Sveučilište u Zagrebu/Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 86-329-0180-X, Zagreb, 1995
  • M. Somogyi: Martindale - aparat za ispitivanje otpornosti na habanje i piling, Tekstil, 56 (2007) , 9; 573-575

Dopunska literatura

  • E. Pezelj, M. Somogyi Škoc: Vježbe iz fizikalno-mehaničkih ispitivanja tekstila, interna skripta
  • M. Somogyi Škoc; E. Pezelj: Abrasion Resistance of High Performance Fabrics, Abrasion Resistance of Materials / Adamiak, Marcian (ur.)., Rijeka: In Tech d.o.o., 2012. Str. 35-52
  • B. P. Saville: Physical testing of textiles, The Textile Institute, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, 1999.
  • John W. S. Hearle and W. E. Morton, Physical properties of textile fibres (Fourth edition), Woodhead Publishing Series in Textiles No. 68
  • M. Bona: Statistical Methods for the Textile Industry, Textilia 1993.
  • Hrvatske norme iz područja ispitivanja tekstila.

S Fizikalno mehaničko ispitivanje tekstila

Povezane teme