unizg Pretraga

Obućarska tehnologija

Predmeti upisnog smjera Obućarska tehnologija (OBT)

 

I. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Matematika 3 3 - 6 8
Fizika I 3 2 - 5 6
Računalstvo 2 3 - 5 5
Opća kemija 2 2 1 5 7
* Engleski jezik I 2 2 - 4 4
* Njemački jezik I 2 2 - 4 4
Σ 12 14 1 27 30
Tjelesna i zdravstvena kultura I - 2 - 2 -

II. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Tekstilna vlakna i materijali 3 2 - 5 7
Osnove strojarstva 2 2 - 4 5
Biomehanika 2 - 2 4 4
Termodinamika 2 - 2 4 5
Anatomija 1 1 - 2 3
* Engleski jezik II 1 2 - 3 2
* Njemački jezik II 1 2 - 3 2
Oblikovanje i konstrukcija obuće I 2 3 - 5 6
Σ 14 12 4 27 34
Tjelesna i zdravstvena kultura II - 2 - 2 -

III. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Ekonomika 2 - 2 4 5
* Engleski jezik III 1 1 - 2 2
* Njemački jezik III 1 1 - 2 2
Tehnologija proizvodnje obuće I 2 3 - 5 6
Proizvodnja kože 2 3 - 5 6
Organska kemija 2 2 - 4 5
Osnove dizajna 2 - - 2 2
Σ 11 9 2 22 30
Tjelesna i zdravstvena kultura III - 2 - 2 2

V. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Materijali u industriji obuće I 2 2 - 4 4
Strojevi i uređaji u industriji obuće II 2 1 - 3 4
Računalno oblikovanje obuće 1 2 1 4 5
Stručna praksa OBT - 9 1 10 10
Izborni predmeti 7
Σ 5 14 2 21 30

V. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Upravljanje kvalitetom 2 3 - 5 5
Materijali u industriji obuće II 1 2 - 3 3
Procesi ljepljenja i ljepila 2 2 - 4 3
Konstrukcija kalupa 2 2 - 4 4
Izborni predmeti 10
Završni rad 5
Σ 7 9 - 16 30

*  mogućnost izbora samo jednog stranog jezika

Obućarska tehnologija